0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

20. Niedziela Zwykła

20. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek 15 sierp­nia – Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny – uro­czy­stość odpu­sto­wa naszej parafii;
-w śro­dę – świę­to św. Jac­ka, pre­zbi­te­ra, patro­na naszej Archidiecezji;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da, opa­ta i dok­to­ra Kościoła. 

2. Jutro uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w naszej parafii:
‑Suma odpu­sto­wa o godz. 10.00 odpra­wio­na zosta­nie w inten­cji krakowian;
‑Pod­czas Mszy Świę­tej o godz. 11.15 będą z nami modlić się przed­sta­wi­cie­le Kra­kow­skiej Kon­gre­ga­cji Kupieckiej;
‑Mszę Świę­tą o godz. 12.00 w inten­cji mał­żeństw i rodzin odpra­wi ks. Paweł Gałusz­ka – dyrek­tor Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Krakowskiej;
‑O godz. 13.00 modlą się z nami uczest­ni­cy tra­dy­cyj­nej pielgrzymki
z Bro­no­wic wraz ze swo­im ks. proboszczem;
- O godz. 18:30 Mszy Świę­tej prze­wod­ni­czył będzie Ks. Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Krakowski;
-Mszy Świę­tej o godz. 20.00 w tym dniu nie będzie.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę odbę­dzie się przed naszą Bazy­li­ką kwe­sta na rzecz małej Wero­ni­ki Żyrek cier­pią­cej na rdze­nio­wy zanik mię­śni. Rodzi­ce małej Wero­ni­ki pro­szą nas o wspar­cie, muszą do poło­wy wrze­śnia uzbie­rać 9,5 mln zł na lecze­nie swo­jej córeczki.

4. W przy­szłą sobo­tę 20.08. o godz. 20.00 zapra­sza­my na kon­cert orga­no­wy Andrze­ja Biał­ki odby­wa­ją­cy się w ramach Festi­wa­lu Muzy­ka w Sta­rym Krakowie.

5. Bar­dzo pra­gnie­my przy­po­mnieć i uwraż­li­wić na spra­wę stro­jów w jakich przy­cho­dzi­my do kościo­ła. Czas upa­łów sprzy­ja cho­dze­niu w luź­nych i ską­pych ubra­niach. Ale pamię­taj­my, że ubra­nie w jakim przy­cho­dzi­my do kościo­ła i na Eucha­ry­stię powin­no być god­ne tego miejsca. 

6. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym czas waka­cji i urlo­pów życzy­my bez­piecz­ne­go i owoc­ne­go wypo­czyn­ku. Niech to będzie rów­nież czas odno­wie­nia i pogłę­bie­nia wię­zi z Bogiem.