0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

20. Niedziela Zwykła

20. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Piu­sa X, papieża;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie NMP Królowej;
-w czwar­tek – świę­to św. Bar­tło­mie­ja, apostoła;
-w sobo­tę – uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Przed wie­czor­ną Eucha­ry­stią o godz. 18.00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo różań­co­we za para­fię i za Ojczyznę.
‑w waka­cje w cią­gu tygo­dnia msze św. w bazy­li­ce wg porząd­ku waka­cyj­ne­go tj. 6.00 do 11.00 co godzi­nę oraz wie­czor­na o godz. 18.30. W waka­cyj­ne sobo­ty zapra­sza­my po mszy św. wie­czor­nej na krót­kie pre­zen­ta­cje organowe.

2. Para­fia Mariac­ka wyróż­nio­na zosta­ła za kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwo­sza Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023. Trwa gło­so­wa­nie na Nagro­dę Publicz­no­ści. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na ołtarz Wita Stwo­sza na stro­nie euro​pa​no​stra​.org. Szcze­gó­ły na plakacie.

3. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym pol­sko-angiel­ską mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, a tak­że Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie oraz kalen­darz na 2024 rok. 

 4. W odpo­wie­dzi na list gra­tu­la­cyj­ny z oka­zji nomi­na­cji na kar­dy­na­ła ks. arcy­bi­sku­pa Grze­go­rza Rysia, ochrzczo­ne­go w naszej para­fii – otrzy­ma­li­śmy sło­wa podzię­ko­wa­nia: Ser­decz­nie dzię­ku­ję za gra­tu­la­cje prze­sła­ne w związ­ku z włą­cze­niem mojej oso­by przez Ojca świę­te­go Fran­cisz­ka do gro­na kar­dy­na­łów. Pro­szę o modli­twę w mojej inten­cji, abym wspie­ra­jąc następ­cę św. Pio­tra w wypeł­nia­niu powie­rzo­nej mu posłu­gi zawsze miał „w pamię­ci obraz św. Fran­cisz­ka, któ­ry nie bał się objąć trę­do­wa­te­go i przy­jąć tych, któ­rzy cier­pią z powo­du wszel­kie­go rodza­ju wykluczenia”.

fot. Giovanni Battista Pittoni, ok. 1740–1750, Wizja św. Filipa Nereusza, fot. P. Gąsior