0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

21. Niedziela Zwykła

21. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będziemy:
‑dziś – uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. W ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mszę świę­tą o godz. 18.30 cele­bro­wał będzie kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz;
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Moni­ki;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzciciela;
‑w czwar­tek – po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Wybra­łem Cię!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
-w sobo­tę – o godz. 11.00 Msza św. w inten­cji obroń­ców Ojczy­zny z 1939 roku. Od sobo­ty zmia­nie ule­ga porzą­dek Mszy świę­tychw dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza świę­ta za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;

2. W śro­dę o godz. 20.00 zapra­sza­my na ostat­ni kon­cert z cyklu tego­rocz­ne­go Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go.