0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

21. Niedziela Zwykła

21. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w naszej bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W litur­gii będzie­my przeżywać:
— w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Pod­czas wie­czor­nej Mszy św. będzie­my modlić się w int. zmar­łych Kup­ców z Sukiennic;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Moni­ki;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzci­cie­la; Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Po krań­ce świa­ta!” pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. w int. zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;

3. Zapra­sza­my na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 8 wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.15 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka; zapi­sy w zakry­stii naszej bazyliki.

4. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.