0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

21. Niedziela Zwykła

21. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek 22 sierp­nia – wspo­mnie­nie NMP Królowej;
-w śro­dę – świę­to św. Bar­tło­mie­ja, apostoła;
-w pią­tek  uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej, Msze Świę­te w naszej bazy­li­ce jak w dzień powszedni;
‑w sobo­tę  wspo­mnie­nie św. Moniki.

2. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Kon­cer­ty Mariac­kie. W naj­bliż­szy pią­tek o 19.30 wystą­pią: Elż­bie­ta Towar­nic­ka — sopran, Tomasz Cho­rzal­ski — orga­ny oraz Cap­pel­la Maria­lis nato­miast w naj­bliż­szą nie­dzie­lę o 17.45 zaśpie­wa Wik­to­ria Bisz­ty­ga — sopran, któ­rej towa­rzy­szyć będą Mał­go­rza­ta Ciesz­ko — obój oraz Krzysz­tof Micha­łek — orga­ny. Wstęp wolny.

3. Pra­gnie­my przy­po­mnieć i uwraż­li­wić na spra­wę stro­jów w jakich przy­cho­dzi­my do kościo­ła. Czas upa­łów sprzy­ja cho­dze­niu w luź­nych i ską­pych ubra­niach. Ale pamię­taj­my, że ubra­nie w jakim przy­cho­dzi­my do kościo­ła i na Eucha­ry­stię powin­no być god­ne tego miejsca.

4. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym czas waka­cji i urlo­pów życzy­my bez­piecz­ne­go i owoc­ne­go wypo­czyn­ku. Niech to będzie rów­nież czas odno­wie­nia i pogłę­bie­nia wię­zi z Bogiem.

5. Dzi­siaj przed naszą bazy­li­ką kwe­sta na rzecz małej Wero­ni­ki Żyrek cier­pią­cej na rdze­nio­wy zanik mię­śni. Rodzi­ce małej Wero­ni­ki pro­szą nas o wspar­cie, muszą do poło­wy wrze­śnia uzbie­rać 9,5 mln zł na lecze­nie swo­jej córeczki.