0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

21 października — koncert chóru Canticum

21 października — koncert chóru Canticum

W sobot­ni wie­czór, 21 paź­dzier­ni­ka 2017 r.,  ok. godz. 19.15. (po wie­czor­nej Mszy św.), zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru CANTICUM z Wiel­kiej Brytanii.

W ramach kon­cer­tu w naszej bazy­li­ce wyko­na­ją nastę­pu­ją­ce utwory:

  • Schütz — Selig sind die Toten 

  • Byrd — Laudibus in Sanctis 

  • Joseph Rheinberger — Mass for Double Choir in E flatSanctus, Benedictus and Agnus Dei 

  • Pärt — Bogoroditsye Dyevo 

  • Duruflé — Ubi Caritas 

  • Gorecki — Totus Tuus 

  • Mendelssohn — Richte mich, Gott

  • Anton Bruckner — Locus Iste 

Can­ti­cum jest jed­nym z naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych muzycz­nie chó­rów kame­ral­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Obec­nie, w 27. sezo­nie swo­jej dzia­łal­no­ści, CANTICUM został uho­no­ro­wa­ny za upo­wszech­nia­nie utwo­rów i odkry­wa­nie współ­cze­sne­go reper­tu­aru. Chór tak­że zle­cił pisa­nie i regu­lar­nie wyko­nu­je spek­ta­kle. Chór Can­ti­cum regu­lar­nie kon­cer­tu­je w swo­im kra­ju oraz poza jego gra­ni­ca­mi. Wśród kra­jów, któ­re zna­la­zły się na tra­sie kon­cer­to­wej chó­ru były m.in.: Wło­chy, Buł­ga­ria, Izra­el i Egipt. O mię­dzy­na­ro­do­wej ran­dze chó­ru świad­czy fakt, że kon­cer­to­wał on na wie­lu festi­wa­lach poza rodzin­ną Wiel­ką Bry­ta­nią. Kil­ka­krot­nie brał on tak­że udział w bez­po­śred­nich trans­mi­sjach za pośred­nic­twem radia i telewizji.