0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
• dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościoła;
• w pią­tek – świę­to Naro­dze­nia NMP; Ojco­wie Kar­me­li­ci zapra­sza­ją o godz. 18.00 na uro­czy­sto­ści odpu­sto­we ku czci MB Pia­sko­wej „Pani Krakowa”;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. Anie­li Sala­wy, dziewicy;

2. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pól godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30; w nie­dzie­lę zapra­sza­my na dodat­ko­wą Msze recy­to­wa­ną o godz. 20.00.

3. Miło nam powi­tać w naszej wspól­no­cie Księ­dza Mariu­sza Gajew­skie­go, któ­ry będzie poma­gał w dusz­pa­ster­stwie. Księ­dzu Mariu­szo­wi życzy­my Orę­dow­nic­twa MB – Patron­ki para­fii – w podej­mo­wa­nych posługach.

4. Kolej­ny kon­cert trwa­ją­ce­go w naszej bazy­li­ce Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go odbę­dzie się we wto­rek 5 wrze­śnia o godz. 20.00. Będzie­my słu­chać orga­ni­sty kate­dry w Mona­chium Pete­ra Koflera.

5. Zapra­sza­my na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 10. wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.20 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka; zapi­sy w zakry­stii naszej Bazy­li­ki. Ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski pod­kre­śla, że „tego­rocz­na piel­grzym­ka posia­da nie­zwy­kły kon­tekst zwią­za­ny z obja­wie­niem się Mat­ki Bożej w Fati­mie. Prze­sła­nie Fatim­skiej Pani to przede wszyst­kim zapro­sze­nie do ufnej modli­twy przez wsta­wien­nic­two Jej Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca oraz zapro­sze­nie do głę­bo­kiej reflek­sji nad współ­cze­snym cier­pie­niem Kościo­ła, u pod­staw któ­re­go leży jak­że pre­cy­zyj­nie zapla­no­wa­ny przez złe­go atak na god­ność czło­wie­ka, świę­tość mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Reak­cją na to zło nie może być lęk, ale peł­ne prze­ko­na­nia szu­ka­nie praw­dy i pięk­na, któ­re w spo­sób twór­czy będzie prze­mie­niać życie mał­żeń­skie, rodzin­ne oraz wspól­no­to­we, a w szer­szym wymia­rze — rów­nież życie Naro­du i społeczeństwa.”