0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go. O godz. 9.00 Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go dla mło­dzie­ży ze Szkół Sióstr Pre­zen­tek, a o godz. 11.00 dla III Pry­wat­ne­go Liceum z ul. Sławkowskiej;
• w sobo­tę – świę­to Naro­dze­nia NMP. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we ku czci MB Pia­sko­wej, w bazy­li­ce przy ul. Karmelickiej;

2. Infor­mu­je­my, że we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku br. z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium oraz ze wzglę­du na budo­wę rusz­to­wań, wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwonnicy.

3. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30.

4. Zapra­sza­my na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 16 wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.15 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka; zapi­sy w zakry­stii naszej bazyliki.

5. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ło podzię­ko­wa­nie z Hospi­cjum dla Dzie­ci Alma Spei. Pod­czas kwe­sty w ubie­głą nie­dzie­lę zebra­no ponad 11.000 zł. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­my – Bóg zapłać.