0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W litur­gii będzie­my przeżywać:
— dziś – Dzień Dzięk­czy­nie­nia za Świat Stwo­rzo­ny;
— w ponie­dzia­łek — o godz. 9.00 Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go dla mło­dzie­ży ze Szkół Sióstr Pre­zen­tek, a o godz. 10.00 dla Pry­wat­ne­go Liceum z ul. Sławkowskiej;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go;
— w następ­ną nie­dzie­lę – świę­to Naro­dze­nia NMP. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we ku czci MB Pia­sko­wej w bazy­li­ce przy ul. Karmelickiej;

3. Zarząd Fun­da­cji Pan­te­on Naro­do­wy zapra­sza na Mszę św. za zmar­łych kryp­to­lo­gów, któ­rzy zła­ma­li kod Enig­my. Uro­czy­stość odbę­dzie się w koście­le św. Pio­tra i Paw­ła przy ul. Grodz­kiej w pią­tek o godz. 11.00. Kil­ka zapro­szeń do ode­bra­nia w zakrystii.

4. Zapra­sza­my na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 8 wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.15 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka; zapi­sy w zakry­stii naszej bazyliki.

5. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.