0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
‑we wto­rek — o godz. 9.00 Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go dla mło­dzie­ży ze Szkół Sióstr Pre­zen­tek, a o godz. 10.00 dla Pry­wat­ne­go Liceum z ul. Sławkowskiej;
‑w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go.

3. Ser­decz­nie wita­my w naszej para­fii nowo nomi­no­wa­ne­go wika­riu­sza ks. Dariu­sza Głusz­kę oraz ks. Krzysz­to­fa Kor­bę, któ­ry będzie poma­gał w dusz­pa­ster­stwie. Życzy­my obfi­te­go bło­go­sła­wień­stwa Boże­go i wsta­wien­nic­twa Maryi Wnie­bo­wzię­tej – Patron­ki bazy­li­ki Mariackiej.

4. Trwa­ją pra­ce przy czę­ści środ­ko­wej ołta­rza Wita Stwo­sza, w ramach któ­rych pod­ję­to ini­cja­ty­wę sko­ry­go­wa­nia ukła­du naj­więk­szych rzeźb i deta­li archi­tek­to­nicz­nych do sta­nu pier­wot­ne­go. Zada­nie to jest tym bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne, że cię­żar poszcze­gól­nych figur jest duży – rzeź­ba św. Jaku­ba pod­trzy­mu­ją­ce­go zasy­pia­ją­cą Mat­kę Bożą waży ponad 256 kg. Wszyst­kim kra­ko­wia­nom i gościom, a tak­że Mini­ster­stwu Kul­tu­ry, Spo­łecz­ne­mu Komi­te­to­wi Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa i Mia­stu Kra­ków dzię­ku­je­my za wspie­ra­nie tego dzieła.

5. Miło nam poin­for­mo­wać, że w ubie­głą śro­dę Kapi­tu­ła Sztan­da­ru Kup­ców Sukien­nic zło­ży­ła ryn­graf poświę­co­ny Mat­ce Bożej, dzię­ku­jąc za dotych­cza­so­we wsta­wien­nic­two i pro­sząc o potrzeb­ne łaski — skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ło w ostat­nim cza­sie podzię­ko­wa­nie za wspar­cie finan­so­we Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę. Niech Mat­ka Boża Czę­sto­chow­ska wypra­sza wszyst­kim potrzeb­ne łaski.