0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

22. Niedziela Zwykła

22. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek 29 sierp­nia – wspo­mnie­nie męczeń­stwa św. Jana Chrzciciela;
-w sobo­tę 3 wrze­śnia – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościoła. 

2. Decy­zją Ks. Arcy­bi­sku­pa Ks. Dariusz Głusz­ko został mia­no­wa­ny admi­ni­stra­to­rem para­fii Św. Józe­fa Robot­ni­ka w Cichym. Dzię­ku­je­my ks. Dariu­szo­wi za odda­ną pra­cę dla naszej para­fii, np. dla wspól­no­ty Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, jego zaan­ga­żo­wa­nie i życz­li­wość. Pro­si­my dobre­go Boga o bło­go­sła­wień­stwo i wszel­kie potrzeb­ne łaski na czas nowej posłu­gi. Rów­nież decy­zją ks. Arcy­bi­sku­pa ks. Dariusz Susek został mia­no­wa­ny wika­riu­szem naszej para­fii, życzy­my opie­ki NMP Wnie­bo­wzię­tej w podej­mo­wa­nej misji.

3. Dzi­siaj o godz. 17.45 zapra­sza­my na kon­cert sopra­nist­ki Wik­to­rii Bisz­ty­gi. Na obo­ju usły­szy­my Moni­kę Sęk. Orga­ny Krzysz­tof Micha­łek.

4. Od 1 wrze­śnia powra­ca­my po waka­cjach do zwy­czaj­ne­go porząd­ku Mszy Świę­tych w tygo­dniu. Msza Świę­ta nowen­no­wa z godz. 8.00 ze wzglę­du na licz­ne proś­by wier­nych będzie codzien­nie spra­wo­wa­na przez księ­ży Infu­ła­tów z homi­lią i peł­ną opra­wą muzycz­ną. Msze Świę­te w tygo­dniu w naszej bazy­li­ce będą cele­bro­wa­ne w godz.: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (z nowen­ną), 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 oraz 18.30.

5. W czwar­tek 1 wrze­śnia zapra­sza­my uczniów, rodzi­ców, nauczy­cie­li na Msze Świę­te na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go: o godz. 9.00 – Szko­ła Sióstr Pre­zen­tek z ul. Św. Jana; o godz. 10.00 Szko­ły Pry­wat­ne z ul. Sławkowskiej.

6. W nie­dzie­lę 11.09. zapra­sza­my na XXX Piel­grzym­kę Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Szcze­gó­ły i zapi­sy w zakry­stii nasze­go kościoła.