0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
‑we wto­rek – o godz. 9.00 Msza w int. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Kró­la Jana III Sobie­skie­go, któ­rą będzie cele­bro­wał bp Jan Szko­doń;
‑w pią­tek – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w pobli­skim koście­le przy Pla­cu Świę­te­go Ducha oraz w Opac­twie Cyster­sów w Mogile
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej. W ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce oraz przed 100-leciem odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zapra­sza­my na Mszę wie­czor­ną i nabo­żeń­stwo w kapli­cy Mat­ki Bożej;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – Archi­die­ce­zjal­na Piel­grzym­ka Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Wyjazd gru­py para­fial­nej 16 wrze­śnia o godz. 6.30, zbiór­ka o godz. 6.15 przed hote­lem Wyspiań­ski przy ul. Koper­ni­ka. Zapi­sy w zakry­stii naszej bazyliki;

2. Infor­mu­je­my, że we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium oraz ze wzglę­du na budo­wę rusz­to­wań, wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.

3. Miło nam powi­tać księ­dza Miło­sza Bie­lę, któ­re­go ksiądz Arcy­bi­skup skie­ro­wał do pra­cy dusz­pa­ster­skiej w naszej Para­fii. Życzy­my wsta­wien­nic­twa MB Wnie­bo­wzię­tej w podej­mo­wa­nej posłudze.