0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
‑we wto­rek — Świę­to Naro­dze­nia NMP;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie bł. Anie­li Sala­wy, dzie­wi­cy.

2. Od przy­szłej nie­dzie­li roz­pocz­nie się IX Tydzień Wychowania.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że od ponie­dział­ku 14 wrze­śnia roz­po­czy­na­my pra­ce zwią­za­ne z mon­ta­żem nowe­go głów­ne­go instru­men­tu orga­no­we­go. Wyko­naw­ca, austriac­ka fir­ma Rie­ger Orgel­bau swo­je dzia­ła­nia w ramach pierw­sze­go eta­pu budo­wy pro­wa­dzić będzie do świąt Boże­go Naro­dze­nia. W dni powsze­dnie od 14 do 26 wrze­śnia w godz. 12.00−18.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go (15:00) oraz spo­wiedź prze­nie­sio­na będzie do kościo­ła św. Bar­ba­ry sto­ją­ce­go obok bazy­li­ki. Porzą­dek codzien­nych przed­po­łu­dnio­wych Mszy św. oraz tej o 18.30, jak rów­nież ruch tury­stycz­ny pozo­sta­je bez zmian. O wszel­kich zmia­nach orga­ni­za­cyj­nych będzie­my infor­mo­wać na bieżąco.

4. Ksiądz Arcy­bi­skup zapra­sza na Piel­grzym­kę Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, któ­ra odbę­dzie się w nie­dzie­lę 13 wrze­śnia. W tym roku, z powo­du epi­de­mii nie orga­ni­zu­je­my wspól­ne­go trans­por­tu i dojazd do Kal­wa­rii będzie we wła­snym zakre­sie. Piel­grzym­ka tra­dy­cyj­nie roz­pocz­nie się nabo­żeń­stwem Dro­gi Krzy­żo­wej z roz­wa­ża­nia­mi pań­stwa Kin­gi i Krzysz­to­fa Koeh­le­rów – mał­żeń­stwa z Kra­ko­wa, o godz. 9.00 przy sta­cji „u Piła­ta”. Następ­nie o godz. 11.30 przy ołta­rzu polo­wym Mszy św. w inten­cji rodzin i mał­żeństw Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej będzie prze­wod­ni­czył metro­po­li­ta kra­kow­ski abp Marek Jędraszewski.