0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

10 wrze­śnia 2023

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w śro­dę wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła;
-w czwar­tek Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go – uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le Świę­te­go Krzy­ża w śro­dę i czwartek;
-w pią­tek wspo­mnie­nie NMP Bole­snej;
-w sobo­tę wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza, papie­ża i Cypria­na biskupa.

2. Przy­go­to­wa­nie do sakramentu Bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z klas VI, VII, VIII roz­pocz­nie­my w paź­dzier­ni­ku. Zapi­sy do grup moż­na doko­nać w kan­ce­la­rii para­fial­nej do koń­ca wrze­śnia.

3. Roz­po­czy­na­my rok przy­go­to­wań do I Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej. Zapi­sy dla chęt­nych dzie­ci z para­fii Mariac­kiej i Kra­ko­wa w cza­sie pra­cy kan­ce­la­rii rów­nież do koń­ca września.

4. Infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy pra­ce przy koro­nie kró­lew­skiej. Koro­na wraz z kulą, zw. banią powró­ci­ły na swo­je miej­sce. Do kap­suł z lat: 1843, 1913, 1979 oraz 1999, znaj­du­ją­cych się w bani dołą­czo­na zosta­ła kap­su­ła z 2023 roku jako pamiąt­ka dla przy­szłych poko­leń oraz świa­dec­two czasu.

5. W czwar­tek pod­czas obcho­dów 45-lecia wpi­sa­nia Kra­ko­wa na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji wyróż­nie­nia Para­fii Mariac­kiej Euro­pej­ską Nagro­dą Dzie­dzic­twa /​ Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023 za dzie­ło kon­ser­wa­cji ołta­rza Wita Stwo­sza, pod­czas któ­rej para­fii wrę­czo­na zosta­ła pamiąt­ko­wa plakieta.

6. W naszej zakry­stii moż­na nabyć książ­ki mariac­kie, w tym mono­gra­fię nasze­go kościo­ła w for­mie albu­mo­wej „Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii” oraz „Baj­ki, opo­wie­ści i legen­dy mariac­kie”, a tak­że kalen­darz na 2024 rok.

7. Do koń­ca wrze­śnia zapra­sza­my na krót­kie pre­zen­ta­cje orga­no­we w sobo­ty po wie­czor­nej mszy świętej.

8. Zapra­sza­my na 31. Piel­grzym­kę Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, któ­ra w tym roku odbę­dzie się 17.09., zapi­sy i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w naszej zakrystii.

9. Dzi­siaj przed naszą bazy­li­ką wolon­ta­riu­sze kwe­stu­ją na rzecz cho­rej Amel­ki, pro­si­my o kil­ka słów przedstawiciela.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Cud z kołem męczeńskim,  fot. P. Gąsior