0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
•  w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
•  w czwar­tek – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go; Msza Świę­ta odpu­sto­wa w para­fii św. Krzy­ża o godz. 18.00;
•  w pią­tek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej; o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z wypo­min­ka­mi za zmarłych;
•  w sobo­tę – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza, papie­ża, i Cypria­na, biskupa;

2. Zapra­sza­my na ostat­ni kon­cert Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go w naszej bazy­li­ce, któ­ry  odbę­dzie się we wto­rek 12 wrze­śnia o godz. 20.00. Będzie­my słu­chać orga­ni­sty naszej Bazy­li­ki – Pana dra Krzysz­to­fa Michał­ka oraz zespo­łu wokal­ne­go Flo­res Rosa­rum. Bez­płat­ne wej­ściów­ki są do ode­bra­nia w zakry­stii Bazyliki.