0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Koncert chóru męskiego z Walii

Koncert chóru męskiego z Walii

W naj­bliż­szy czwar­tek, 24 sierp­nia 2017 r., po wie­czor­nej Mszy świę­tej (ok. godz. 19.15) bazy­li­ka Mariac­ka będzie gości­ła PENDYRUS MALE CHOIR - sie­dem­dzie­się­ciu Chó­rzy­stów z Wiel­kiej Bry­ta­nii zafa­scy­no­wa­nych muzyką.

Chór ten jest jed­nym z naj­lep­szych chó­rów w Walii i jest naj­star­szą orga­ni­za­cją chó­ral­ną w doli­nie Rhond­da. Powsta­ły w głę­bi prze­my­słu węglo­we­go chór Pen­dy­rus poczy­nił postę­py w reali­za­cji pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, kra­jo­wych i pro­mo­cyj­nych. Ten nagra­dza­ny chór wyko­nał wie­le kon­cer­tów na całym świe­cie, ale jest to jego pierw­sza wizy­ta w Pol­sce. Pen­dy­rus ma repu­ta­cję śpie­wa­nia z ser­ca i ser­decz­nie zapra­sza we czwart­ko­wy wie­czór wszyst­kich Kra­ko­wian i Gości na to wyjąt­ko­we muzycz­ne spo­tka­nie, by móc rów­nież napeł­nić nasze serca.

Zapra­sza­my tak­że do odwie­dze­nia stro­ny chó­ru: pen​dy​rus​.org