0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
‑we wto­rek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki. O godz. 18.30 zapra­sza­my mło­dzież z klas 7 i 8 Szko­ły Pod­sta­wo­wej oraz 1 kla­sy Szko­ły Śred­niej, któ­ra w naszej Para­fii przy­go­to­wu­je się do Bierz­mo­wa­nia. Po Mszy spo­tka­nie w sal­ce przy Pla­cu Mariac­kim 7;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Andrze­ja Kim Teagon, Paw­ła Chong Hasang i Towa­rzy­szy;
-w pią­tek – świę­to św. Mate­usza. Pod­czas Mszy o godz. 9.00 będą modlić się z nami uczest­ni­cy V Ogól­no­pol­skich Senioraliów;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie bł. Ber­nar­dy­ny Marii Jabłoń­skiej;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. roz­po­czy­na­ją­ca Pik­nik Patrio­tycz­ny pod nazwą NIEPODLEGŁA mało­POL­SKA”, orga­ni­zo­wa­ny na Ryn­ku Głów­nym, a pod­czas Mszy o godz. 12.00 do wspól­nej modli­twy zapra­sza­ją przed­sta­wi­cie­le Związ­ku Psz­cze­la­rzy, prze­ży­wa­ją­cy swój jubileusz;

2. Infor­mu­je­my, że we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium oraz ze wzglę­du na budo­wę rusz­to­wań, wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.

3. Na ręce Archi­pre­zbi­te­ra Mariac­kie­go wpły­nę­ło podzię­ko­wa­nie od wolon­ta­riu­szy Kuch­ni dla Ubo­gich. Pod­czas kwe­sty w ubie­głą nie­dzie­lę zebra­no ponad 11.670 zł. Para­fia Mariac­ka wspar­ła też w ostat­nim cza­sie trzy misje w Tan­za­nii kwo­tą 1.000 dola­rów każdą.