0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my przeżywać:
‑dziś — wspo­mnie­nie NMP Bole­snej. Obcho­dzi­my Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Przekazu;
‑w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza i Cypria­na;
‑we wto­rek — o godz. 18.30 zapra­sza­my mło­dzież z klas 7 i 8 Szko­ły Pod­sta­wo­wej oraz 1 kla­sy Szko­ły Śred­niej, któ­ra w naszej Para­fii przy­go­to­wu­je się do Bierz­mo­wa­nia. Po Mszy spo­tka­nie w sal­ce przy Pla­cu Mariac­kim 7;
‑w śro­dę — świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki;
‑w czwar­tek — Pod­czas Mszy o godz. 9.00 będą modlić się z nami uczest­ni­cy VI Ogól­no­pol­skich Senioraliów;
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Andrze­ja Kim Taegon, Paw­ła Chong Hasang i Towa­rzy­szy. Codzien­nie o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, a w pią­tek dodat­ko­wo modli­twy za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
‑w sobo­tę — świę­to św. Mate­usza;

2. Para­fia Mariac­ka zapra­sza kra­ko­wian modlą­cych się w bazy­li­ce do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Biblii w cza­sie codzien­nych Litur­gii. Swo­ją goto­wość pro­si­my zgła­szać w zakry­stii. Nabór pro­wa­dzi tak­że Scho­la Mariac­ka – szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablo­tach przy kościele.

3. Dzie­ło Pomo­cy św. Ojca Pio, któ­re wspie­ra oso­by bez­dom­ne, ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Dzień Otwar­ty – w nie­dzie­lę 22 wrze­śnia 2019 roku o godzi­nie 10.50 lub 12.15. Spo­tka­nie w budyn­ku Dzie­ła przy ul. Lore­tań­skiej 11 będzie oka­zją, by poznać codzien­ną posłu­gę na rzecz osób najuboższych.

4. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.