0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

24. Niedziela Zwykła

24. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-dzi­siaj roz­po­czy­na się XII Tydzień Wychowania;
-we wto­rek 13 wrze­śnia – wspo­mnie­nie Św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-w śro­dę – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świętego;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie NMP Bolesnej;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie Świę­tych Męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza, papie­ża i Cypria­na Biskupa.

2. Przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z klas VI, VII, VIII roz­pocz­nie­my w paź­dzier­ni­ku. Zapi­sy do grup moż­na doko­nać w kan­ce­la­rii para­fial­nej do koń­ca wrze­śnia. Uro­czy­stość sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dla uczniów kla­sy VIII prze­wi­dzia­na jest na 15.06.2023 r.

3. Roz­po­czy­na­my rok przy­go­to­wań do I Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, któ­ra w naszej bazy­li­ce odbę­dzie się 14 maja 2023 o godz. 10.00. Zapi­sy dla chęt­nych dzie­ci z para­fii Mariac­kiej i Kra­ko­wa w cza­sie pra­cy kan­ce­la­rii rów­nież do koń­ca września.

4. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z naszej bazyliki.

5. Infor­mu­je­my, że pro­wa­dzo­ne są pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy nagrob­kach, epi­ta­fiach i pamiąt­ko­wych tabli­cach na zewnętrz­nych ścia­nach bazy­li­ki Mariac­kiej w ramach trze­cie­go, ostat­nie­go już eta­pu wie­lo­let­nie­go zada­nia pro­wa­dzo­ne­go pod nazwą Nekro­po­lia Miesz­czan Kra­kow­skich.

6. We wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku, od ponie­dział­ku do piąt­ku, o godz. 13.00 zapra­sza­my uczniów mało­pol­skich szkół wraz z nauczy­cie­la­mi na dodat­ko­we otwar­cie ołta­rza mariac­kie­go w ramach akcji Godzi­na dla Dzie­ci z Ołta­rzem Wita Stwo­sza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: mariac​ki​.com.

grafika — św. Marcin, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior