0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

25. Niedziela Zwykła

25. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
‑w ponie­dzia­łek – w koście­le Sióstr Pre­zen­tek wspo­mnie­nie NMP od Wyku­pu Niewolników;
‑we wto­rek – wspól­no­ta PanA­MA zapra­sza na wie­czor­ną Eucha­ry­stię o godz. 18.30, a po jej zakoń­cze­niu na pierw­sze powa­ka­cyj­ne spo­tka­nie formacyjne; 
-w czwar­tek –  wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go à Pau­lo. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Odżyj!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, patro­na kate­dry na Wawelu;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła;

2. Infor­mu­je­my, że we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium oraz ze wzglę­du na budo­wę rusz­to­wań, wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.

3. W sobo­tę otwar­ty został Dom Wspól­no­ty Chleb Życia w Bro­no­wi­cach przy ul. Pod Strze­chą 31a. Wie­lu dobrych ludzi pomo­gło z opusz­czo­ne­go domo­stwa uczy­nić dom dla ubo­gich, para­fie kra­kow­skie kwe­sto­wa­ły, a papież Fran­ci­szek prze­ka­zał 100 tysię­cy na ten cel.

4. W zakry­stii są dostęp­ne kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Wciąż moż­na nabyć oko­licz­no­ścio­we cegieł­ki, wspie­ra­ją­ce reno­wa­cję ołta­rza mariackiego.