0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

25. Niedziela Zwykła

25. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— dziś Dzie­ło Pomo­cy św. Ojca Pio, któ­re wspie­ra oso­by bez­dom­ne, ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Dzień Otwar­ty. Spo­tka­nie o godz. 10.50 lub 12.15 budyn­ku Dzie­ła przy ul. Lore­tań­skiej 11 będzie oka­zją, by poznać codzien­ną posłu­gę na rzecz osób najuboższych;
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Ojca Pio z Pie­trel­ci­ny;
— we wto­rek – w koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. św. Jana wspo­mnie­nie NMP od Wyku­pu Nie­wol­ni­ków;
— w śro­dę – o godz. 19.15 w sal­ce para­fial­nej przy Pla­cu Mariac­kim spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci chcą­cych przy­go­to­wy­wać się w naszej Para­fii do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.;
— w czwar­tek — po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Odnaj­dę cię w tłu­mie”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go à Pau­lo;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, patro­na kate­dry na Wawelu;

2. Para­fia Mariac­ka zapra­sza kra­ko­wian modlą­cych się w bazy­li­ce do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Biblii w cza­sie codzien­nych Litur­gii. Swo­ją goto­wość pro­si­my zgła­szać w zakry­stii. Zachę­ca­my rów­nież do dołą­cze­nia do Służ­by Litur­gicz­nej, Scho­li Mariac­kiej, Cap­pel­li Maria­lis oraz do innych wspól­not dzia­ła­ją­cych przy bazylice.

3. W zakry­stii dostęp­ne są publi­ka­cje poświę­co­ne naszej bazy­li­ce, pra­sa kato­lic­ka oraz kalen­darz mariac­ki z foto­gra­fia­mi wnę­trza bazy­li­ki Mariac­kiej na jubi­le­uszo­wy rok 700-lecia kon­se­kra­cji obec­ne­go gotyc­kie­go kościo­ła – 2020.