0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

25. Niedziela Zwykła

25. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
— jutro – świę­to św. Mate­usza, apo­sto­ła i ewangelisty;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. o. Pio z Pie­trel­ci­ny, kapłana.

2. W czwar­tek Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Eucha­ry­stię o godz. 18.30, a potem na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakramentu.

3. W ubie­głym tygo­dniu do bazy­li­ki dotarł trans­port od wyko­naw­cy nowe­go głów­ne­go instru­men­tu orga­no­we­go – fir­my Rie­ger Orgel­bau z Austrii. Zawie­rał on m.in. część zabyt­ko­wych i nowych gło­sów, a tak­że ele­men­ty szaf. Roz­po­czę­li­śmy pra­ce zwią­za­ne z mon­ta­żem instru­men­tu, w związ­ku z czym głów­ne wej­ście do kościo­ła jest zamknię­te, czyn­ne nato­miast jest wej­ście od stro­ny połu­dnio­wej i pół­noc­nej. W dni powsze­dnie w godz. 12.00−18.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go (15:00) oraz spo­wiedź odby­wa­ją się w koście­le św. Woj­cie­cha na Ryn­ku Głównym.

4. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na 2021 rok z wido­kiem nasze­go kościo­ła od stro­ny Sukiennic.

5. W naszych modli­twach pole­caj­my dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne oraz uchodź­ców na wyspie Les­bos, któ­rzy po poża­rze swo­je­go obo­zu potrze­bu­ją pomo­cy. W następ­ną nie­dzie­lę, obcho­dzo­ną jako Dzień Migran­tów i Uchodź­ców, odbę­dzie się zbiór­ka na ten cel.