0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

25. Niedziela Zwykła

25. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Wła­dy­sła­wa z Giel­nio­wa, kapłana;
• we wto­rek mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej zakoń­cze­niu o godz. 19.30 na pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Rów­nież we wto­rek o 19.15 w Bazy­li­ce spo­tka­nie dla mło­dzie­ży z klas: 7 szko­ły pod­sta­wo­wej oraz 2 i 3 gim­na­zjum, w ramach przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu bierzmowania;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Win­cen­te­go à Pau­lo, prezbitera;
• w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczen­ni­ka – patro­na kate­dry na Wawe­lu. Po Mszy wie­czor­nej wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­szam na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Gdzie jesteś”;
• w pią­tek – świę­to św. Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafała;
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościo­ła; o godz. 16.00 w sal­ce para­fial­nej spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my do uczest­nic­twa w tym dzie­le modli­twy i miłosierdzia;
• w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 8.00 Msza z w inten­cji zmar­łych, a przed nią wypo­min­ki. Roz­pocz­nie­my też nabo­żeń­stwa różań­co­we — zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy przez cały paź­dzier­nik o godz. 18.00.

2. KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKISPRAWIE INICJATYWY RÓŻANIEC DO GRANIC

Dobie­ga koń­ca jubi­le­uszo­wy rok obja­wień w Fatimie.
Sto lat temu Mary­ja prze­ka­za­ła troj­gu por­tu­gal­skich dzie­ci orę­dzie oca­le­nia: nawra­caj­cie się, wyna­gra­dzaj­cie za grze­chy prze­ciw moje­mu nie­po­ka­la­ne­mu ser­cu i odma­wiaj­cie różaniec.
Szcze­gól­ną spo­sob­no­ścią do reali­zo­wa­nia tego wezwa­nia jest ogól­no­pol­ska ini­cja­ty­wa Róża­niec do gra­nic. Jej celem jest pod­ję­cie ogól­no­pol­skiej modli­twy różań­co­wej przez oso­by zebra­ne wzdłuż gra­nic nasze­go kra­ju, w inten­cji Pol­ski i całe­go świa­ta. Przed­się­wzię­cie będzie mia­ło miej­sce 7 paź­dzier­ni­ka tego roku, w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca, w świę­to Mat­ki Bożej Różań­co­wej i na zakoń­cze­nie obcho­dów 100. rocz­ni­cy obja­wień fatim­skich, kie­dy to — zebra­ni — na gra­ni­cach naszej Ojczy­zny, o jed­nej godzi­nie odmó­wi­my czte­ry czę­ści różańca.
Pro­si­my wszyst­kich wier­nych, aby licz­nie włą­czy­li się w tę ini­cja­ty­wę. Módl­my się wspól­nie duchow­ni, oso­by życia kon­se­kro­wa­ne­go i wier­ni świec­cy, doro­śli, mło­dzież i dzieci.
Niech w modli­twę różań­co­wą włą­czą się rów­nież ci, któ­rzy nie będą mogli udać się nad gra­ni­ce Pol­ski. Rodzi­ny niech modlą się w swo­ich domach, cho­rzy w szpi­ta­lach, a wspól­no­ty para­fial­ne w swo­ich kościo­łach. Pro­si­my dusz­pa­ste­rzy, aby w tym dniu, prze­ży­wa­li w para­fiach bar­dziej uro­czy­ście nabo­żeń­stwo różań­co­we, korzy­sta­jąc z pomo­cy dusz­pa­ster­skich przy­go­to­wa­nych przez Komi­sję ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat wyda­rze­nia moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej www​.roz​aniec​do​gra​nic​.pl oraz na pla­ka­tach i ulot­kach, dostar­czo­nych do parafii.