0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

26. Niedziela Zwykła

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— dziśświę­to św. Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Na Ryn­ku Głów­nym trwa­ją obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Ser­ca. Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją do sko­rzy­sta­nia z nie­od­płat­nych badań, porad oraz kon­sul­ta­cji lekarskich;
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus. Roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa różań­co­we, na któ­re zapra­sza­my przez cały paź­dzier­nik o godz. 18.00;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stró­żów. Msze św. od 6 do 7.30 w kapli­cy nad kruch­tą od stro­ny Pla­cu Mariackiego;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w bazy­li­ce OO. Fran­cisz­ka­nów o godz. 16.30. W tym dniu nasza para­fia zosta­ła zapro­szo­na do sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach na cało­noc­ną ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w kapli­cy Wie­czy­stej Ado­ra­cji od 21.00 do 6.00;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej;

2. Para­fia Mariac­ka zapra­sza kra­ko­wian modlą­cych się w bazy­li­ce do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Biblii w cza­sie codzien­nych Litur­gii. Swo­ją goto­wość pro­si­my zgła­szać w zakry­stii. Zachę­ca­my rów­nież do dołą­cze­nia do Służ­by Litur­gicz­nej, Scho­li Mariac­kiej, Cap­pel­li Maria­lis oraz do innych wspól­not dzia­ła­ją­cych przy bazylice.

3. Roz­po­czę­li­śmy kil­ku­let­ni pro­jekt kon­ser­wa­tor­ski przy epi­ta­fiach kamien­nych na ścia­nach zewnętrz­nych kościo­ła. Pierw­szym eta­pem prac jest kon­ser­wa­cja nagrob­ka księ­dza infu­ła­ta Jac­ka Łopackiego.

4. Ze smut­kiem infor­mu­je­my, że w ubie­głą nie­dzie­lę odszedł do Pana śp. ksiądz kano­nik Ryszard Jusz­czak – wie­lo­let­ni spo­wied­nik w bazy­li­ce Mariac­kiej. Został pocho­wa­ny w rodzin­nej para­fii Racie­cho­wi­ce w zeszły czwar­tek. Poleć­my księ­dza Ryszar­da naszym modlitwom.