0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

26. Niedziela Zwykła

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

· dziś wspo­mnie­nie św. Tere­sy do Dzie­ciąt­ka Jezus; o godz. 18.00 zapra­sza­my przez cały paź­dzier­nik do wspól­nej modli­twy na Różańcu;

· w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anio­łów Stróżów;

· we wto­rek mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA, któ­ra świę­tu­je rok swo­jej dzia­łal­no­ści w Bazy­li­ce Mariac­kiej, zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Różań­ca oraz Mszy o godz. 18.30;

· w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asyżu;

· w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowalskiej;

· w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej; w tym, dniu zapra­sza­my do włą­cze­nia się w ini­cja­ty­wę „Róża­niec do gra­nic” w naszej Bazy­li­ce. W tym dniu o róż­nych porach odmó­wi­my cały Róża­niec, a na godz. 18.00 zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy z pro­ce­sją do pię­ciu kaplic poświę­co­nych MB w Bazy­li­ce Mariackiej;
2. Na uczel­niach kra­kow­skich roz­po­czy­na się rok nowy aka­de­mic­ki — ponad 200 tys. stu­den­tów w Kra­ko­wie roz­po­czy­na nauk. Zapra­sza­my ich do uczest­nic­twa w nie­dziel­nej wie­czor­nej Mszy św. o 18:30 z udzia­łem naszej Scho­li i Wspól­not. Stu­den­tom życzy­my powo­dze­nia w pogłę­bia­niu wie­dzy, kul­tu­ry i wia­ry w naszym mieście.