0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

27. Niedziela Zwykła

27. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
— jutro – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowalskiej;
— w śro­dę – wspo­mnie­nie NMP Różańcowej;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Win­cen­te­go Kadłub­ka, biskupa.

2. W paź­dzier­ni­ku codzien­nie zapra­sza­my na modli­twę różań­co­wą o godz. 18.00, w któ­rej będzie­my powie­rzać Bogu naszą Ojczy­znę, spra­wy naszych rodzin, zma­ga­nie z pan­de­mią, a tak­że ochro­nę zagro­żo­ne­go ludz­kie­go życia.

3. We wto­rek wie­czor­ną modli­twą różań­co­wą i Mszą świę­tą roz­pocz­nie­my spo­tka­nia przy­go­to­wu­ją­ce do Bierz­mo­wa­nia mło­dzież klas VIII.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy I etap mon­ta­żu orga­nów głów­nych. Od ponie­dział­ku roz­pocz­ną się pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy zacho­wa­nych zabyt­ko­wych frag­men­tach pro­spek­tu oraz pra­ce zdob­ni­cze przy nowych czę­ściach sza­fy orga­no­wej. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu odby­wać się będzie w kapli­cy Mat­ki Boskiej Częstochowskiej.

5. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na 2021 rok z wido­kiem nasze­go kościo­ła od stro­ny Sukiennic.