0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

27. Niedziela Zwykła

27. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka – wspomnie­nie św. Fran­cisz­ka z Asyżu;
- w śro­dę wspomnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej; dzie­wi­cy;
w pią­tek wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej;
- w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek i pią­tek miesiąca;
- przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Różań­co­we – odpo­wia­da­jąc na apel ks. arcy­bi­sku­pa modli­my się o pokój dla Ukra­iny i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Naszej Ojczy­zny.

2. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z naszej bazyliki.

3. Infor­mu­je­my, że pro­wa­dzo­ne są pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy nagrob­kach, epi­ta­fiach i pamiąt­ko­wych tabli­cach na zewnętrz­nych ścia­nach bazy­li­ki Mariac­kiej w ramach trze­cie­go, ostat­nie­go już eta­pu wie­lo­let­nie­go zada­nia pro­wa­dzo­ne­go pod nazwą Nekro­po­lia Miesz­czan Kra­kow­skichBar­dzo dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na ten cel, pod­czas nie­dzie­li 18.09 br. uda­ło się zebrać 10 036 zł, ser­decz­ne Bóg zapłać!

grafika — Męczeństwo św. Andrzeja, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior