0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

28. Niedziela Zwykła

28. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— dziśXIX Dzień Papie­ski. Sty­pen­dy­stów Fun­da­cji „Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia” moż­na wspie­rać jesz­cze dziś skła­da­jąc ofia­rę do ozna­czo­nych skar­bon oraz u wolontariuszy.
Nasza para­fial­na wspól­no­ta Fiat zapra­sza na wie­czor­ną Mszę, a po niej na roz­po­czy­na­ją­ce rok for­ma­cyj­ny spo­tka­nie. Gościem będzie świec­ka misjo­nar­ka z Boliwii.
Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Tere­sy od Jezu­sa;
— w śro­dę – świę­to św. Jadwi­gi Ślą­skiej;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go;
— w pią­tek – świę­to św. Łuka­sza. O godz. 15 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
— w sobo­tę — pod­czas Mszy o godz. 16.30 poświę­ci­my sztan­dar Cechu Rzemiosł;

2. Para­fia Mariac­ka zapra­sza kra­ko­wian modlą­cych się w bazy­li­ce do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Biblii w cza­sie codzien­nych Litur­gii. Swo­ją goto­wość pro­si­my zgła­szać w zakry­stii. Dla pamię­ci moż­na przy wyj­ściu wziąć ulotkę.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych kra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my się modlić przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w listo­pa­dzie. Podej­mij­my się tego wysił­ku, pomyśl­my o naszych bli­skich, przy­ja­cio­łach i pomó­dl­my się za ich dusze w czyść­cu ocze­ku­ją­ce na miłosierdzie.