0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

28. Niedziela Zwykła

28. Niedziela Zwykła

1. Obcho­dzi­my dzi­siaj Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka pod hasłem „Mniej zna­czy wię­cej. Radość z dzie­le­nia”. Poprzez zapro­sze­nie do włą­cze­nia się w obcho­dy tego dnia, chce­my w szcze­gól­ny spo­sób zwró­cić uwa­gę na pro­ble­my eko­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne współ­cze­sne­go świa­ta. A podą­ża­jąc śla­da­mi św. Fran­cisz­ka i w myśl naucza­nia św. Jana Paw­ła II, zachę­cić do pod­ję­cia kro­ków w kie­run­ku “eko­lo­gicz­ne­go nawrócenia”.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w czwar­tek 13 paź­dzier­ni­ka – wspo­mnie­nie bł. Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go, prezbitera;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie Św. Tere­sy od Jezu­sa, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościoła;
-w przy­szłą nie­dzie­lę – wspo­mnie­nie Św. Jadwi­gi Śląskiej;
-przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Różań­co­we o godz. 18:00. Zgro­madź­my się na wspól­nej modli­twie w inten­cji poko­ju dla Ukra­iny oraz bło­go­sła­wień­stwa Boże­go dla Naszej Ojczy­zny i dla naszych rodzin.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać XXII Dzień Papie­ski. Sty­pen­dy­ści Fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia skła­da­ją w tym dniu świa­dec­twa, a zebra­ne ofia­ry do puszek poma­ga­ją budo­wać żywy pomnik, ku czci św. Jana Paw­ła II.

4. Rów­nież w przy­szłą nie­dzie­lę kaza­nia w naszej bazy­li­ce wygło­si ksiądz Jacek Krze­mień ze wspól­no­ty Chleb Życia, skład­ka z tego dnia będzie prze­zna­czo­na na potrze­by wspólnoty.

5. Roz­po­czy­na­jąc przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej zapra­sza­my rodzi­ców i mło­dzież na spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy pla­cu Mariac­kim 7, w nie­dzie­lę 16 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 17:00.

grafika — Męczeństwo św. Andrzeja, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior