0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert chóru Helsingborgs Koncerthuskör ze Szwecji

Data

29 kwietnia 2017

Godzina

godz. 19.15.
(po Mszy św. wieczornej)

Miejsce

Bazylika Mariacka

Koncert chóru Helsingborgs Koncerthuskör ze Szwecji

W naj­bliż­szą sobo­tę, 29 kwiet­nia 2017 r., o godz. 19.15.  w bazy­li­ce Mariac­kiej wystą­pi chór Hel­sing­borgs Kon­cer­thu­skör z miej­sco­wo­ści Hel­sing­borg w Szwe­cji. Ten 50-oso­bo­wy zespół już nie­jed­no­krot­nie wystę­po­wał w kościo­łach w Euro­pie. O jego kla­sie świad­czy wspól­ny kon­cert z Andrea Bocel­li w ope­rze w Malmoe.

Kon­cert moż­na obej­rzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=zbSeJBajb‑4

Człon­ko­wie chó­ru nale­żą do Kościo­ła Szwedz­kie­go i mają w swo­im reper­tu­arze wie­le pie­śni sakral­nych. W naszej bazy­li­ce wyko­na­ją nastę­pu­ją­ce utwory:
Anton Bruck­ner — „Locus Iste”
David McIn­ty­re — „Ave Maria”
Javier Busto — „Ave Maria”
Knut Nystedt — Immor­tal Bach (Komm sus­ser tot)
Knut Nystedt — I will pra­ise thee o Lord
Mau­ri­ce Duru­flé — Ubi cari­tas et amor
Got­t­fried August Homi­lius — Deo dica­mus gratias

KHK mellanstor