0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
‑dziś – roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny, któ­ry w tym roku będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Peł­ni Ducha i posła­ni”. Jest to oka­zja do soli­dar­no­ści, modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go mło­dych ubo­gich kościo­łów na krań­cach zie­mi i wyra­że­nia naszej tro­ski o dzie­ła misyj­ne i tych, któ­rzy nio­są Dobrą Nowi­nę. Przez cały tydzień, do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry na cele misyjne;
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II. W sank­tu­arium na Bia­łych Morzach suma odpu­sto­wa o godz. 17.00, któ­rą odpra­wi abp Metro­po­li­ta Marek Jędraszewski;
‑w czwar­tek – po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Bez­wa­run­ko­wa.”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
‑w sobo­tę – do wspól­nej modli­twy pod­czas Różań­ca i wie­czor­nej Mszy św. zapra­sza para­fial­na wspól­no­ta „Apo­sto­lat Maryj­ny”;
‑do koń­ca paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;

2. Wspól­no­ta SALA NA GÓRZE zapra­sza wszyst­kich mło­dych doro­słych na nie­ty­po­we, bo 30-dnio­we reko­lek­cje. Temat to: SPOTKANIA NA GÓRZE. Szko­ła budo­wa­nia rela­cji, czy­li co o kobie­co­ści i męsko­ści mówi Ewan­ge­lia”. Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce w naj­bliż­szy czwar­tek, 25 paź­dzier­ni­ka, przy ul. Sien­nej 5. Wię­cej infor­ma­cji na plakatach.

3. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne do skar­bon w ubie­głym tygo­dniu. Zebra­na kwo­ta 1522 zł zosta­nie prze­ka­za­na Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia” wspie­ra­ją­cej studentów.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych kra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić się przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w listo­pa­dzie. Requ­iem Aeter­nam dona eis, Domi­ne Et lux per­pe­tua luce­at eis: Requ­ie­scant in pace. Amen

5. Infor­mu­je­my, że do koń­ca paź­dzier­ni­ka z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich przy ołta­rzu mariac­kim i orga­nach w pre­zbi­te­rium wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.