0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my przeżywać:
— dziś – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go. Roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny, któ­ry w tym roku będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Ochrzcze­ni i posła­ni”. Jest to oka­zja do soli­dar­no­ści, modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go mło­dych ubo­gich Kościo­łów na krań­cach zie­mi i wyra­że­nia naszej tro­ski o dzie­ła misyj­ne i tych, któ­rzy nio­są Dobrą Nowi­nę. Przez cały tydzień, do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać ofia­ry na cele misyjne;
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II. W sank­tu­arium na Bia­łych Morzach suma odpu­sto­wa o godz. 17.00, któ­rą odpra­wi abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Krakowski;
— w sobo­tę – do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. o godz. 14.30 u Sióstr Pre­zen­tek zapra­sza para­fial­na wspól­no­ta „Apo­sto­lat Maryjny”;

2. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne do skar­bon w ubie­głym tygo­dniu. Zebra­na kwo­ta 1.818 zł zosta­nie prze­ka­za­na Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia” wspie­ra­ją­cej stu­den­tów. Ksiądz Jacek Krze­mień ze wspól­no­ty „Chleb Życia” skła­da tak­że podzię­ko­wa­nia za ofia­ry w kwo­cie 15.160 zł zło­żo­ne na tace ubie­głej niedzieli.

3. Para­fia Mariac­ka zapra­sza kra­ko­wian modlą­cych się w bazy­li­ce do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Biblii w cza­sie codzien­nych Litur­gii. Swo­ją goto­wość pro­si­my zgła­szać w zakry­stii. Dla pamię­ci moż­na przy wyj­ściu wziąć ulotkę.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łychkra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my się modlić przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszę świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w listopadzie.