0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-dzi­siaj, 16 paź­dzier­ni­ka – wspo­mnie­nie Św. Jadwi­gi Ślą­skiej, obcho­dzi­my 44. rocz­ni­cę wybo­ru kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Piotrową;
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go, bisku­pa i męczennika;
-we wto­rek – świę­to Św. Łuka­sza Ewangelisty;
-w czwar­tek – uro­czy­stość Św. Jana Kan­te­go, pre­zbi­te­ra, głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Krakowa;
-w sobo­tę – uro­czy­stość Św. Jana Paw­ła II, papie­ża, głów­ne­go patro­na Woje­wódz­twa Małopolskiego;
-w przy­szłą nie­dzie­lę – Świa­to­wy Dzień Misyjny;
-przez cały mie­siąc paź­dzier­nik zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Różań­co­we o godz. 18.00.

2. Mariac­ka Litur­gicz­na Służ­ba Ołta­rza zapra­sza wszyst­kich chęt­nych pra­gną­cych włą­czyć się w służ­bę litur­gicz­ną przy ołta­rzu w samym ser­cu Kra­ko­wa, zapi­sy w zakrystii.

3. W naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 19.30 zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka wyko­na Mszę D‑dur Anto­ni­na Dwo­rza­ka. Wstęp wol­ny. Ser­decz­nie zapraszamy.

4. Dzię­ku­je­my Księ­dzu Jac­ko­wi Krze­mie­nio­wi ze wspól­no­ty Chleb Życia, za wygło­szo­ne Sło­wo. Dzi­siej­sza skład­ka jest prze­zna­czo­na na potrze­by wspólnoty.

5. Roz­po­czy­na­jąc przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej zapra­sza­my rodzi­ców i mło­dzież na spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy pla­cu Mariac­kim 7, dzi­siaj 16 paź­dzier­ni­ka o godz. 17.00.

6. Obcho­dzi­my dzi­siaj XXII Dzień Papie­ski pod hasłem Blask Praw­dy. Poprzez ofia­ry zło­żo­ne do puszek na rzecz Fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia budu­je­my żywy pomnik Jano­wi Paw­ło­wi II. Sty­pen­dy­ści opo­wie­dzą nam o dzia­łal­no­ści fundacji.

grafika — Męczeństwo św. Andrzeja, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior