0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II — uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w sank­tu­arium na Bia­łych Morzach; w kate­drze na Wawe­lu pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 nun­cjusz apo­stol­ski w Pol­sce w imie­niu Ojca Świę­te­go nało­ży na ramio­na Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go paliusz, któ­ry Metro­po­li­ta Kra­kow­ski otrzy­mał z rąk Papie­ża 29 czerw­ca w Watykanie;
• w czwar­tek po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na comie­sięcz­ną ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­ną przez mło­dzież ze wspól­no­ty „Chry­stus w Sta­rym Miście”. Tema­tem roz­wa­żań będzie „(Nie)możliwe”;
• w pią­tek pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 będą modlić się z nami uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji pt. „Rola Kościo­ła kato­lic­kie­go w pro­ce­sie inte­gra­cji europejskiej”;
• w sobo­tę – świę­to świę­tych Apo­sto­łów: Szy­mo­na i Judy Tadeusza;

2. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych dla naszych Para­fian, kra­ko­wian oraz wszyst­kich modlą­cych się w naszej bazy­li­ce, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić pod­czas Mszy Świę­tej, Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go oraz wypo­mi­nek w listo­pa­dzie i w cią­gu całe­go roku, któ­re będzie­my czy­ta­li w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00.

3. ZAPROSZNIE NA MSZĘ ŚWIĘTĄ DZIĘKCZYNNĄ ZA POSŁUGĘARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ BISKUPA GRZEGORZA RYSIA
W dniu 14 wrze­śnia 2017r., Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek mia­no­wał bisku­pa Grze­go­rza Rysia Arcy­bi­sku­pem Metro­po­li­tą Archi­die­ce­zji Łódzkiej.
Bp Grze­gorz Ryś został bisku­pem pomoc­ni­czym w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej 16 lip­ca 2011 roku. Sakrę bisku­pią przy­jął w kate­drze wawel­skiej w dzień Uro­czy­sto­ści jej Patro­na św. Wacła­wa, 28 wrze­śnia 2011 roku. Jego zawo­ła­niem bisku­pim są sło­wa: Vir­tus in infir­mi­ta­te – Moc w sła­bo­ści.
Przez ponad sześć lat posłu­gi­wał w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, a jako prze­wod­ni­czą­cy Zespo­łu ds. Nowej Ewan­ge­li­za­cji przy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski gło­sił z mocą Sło­wo Boże w wie­lu die­ce­zjach nasze­go kra­ju i za gra­ni­cą. Ubo­ga­cał wier­nych swo­ją gor­li­wo­ścią, auten­ty­zmem, życz­li­wo­ścią i naucza­niem, peł­nym paster­skie­go zaangażowania.
Zapra­szam wier­nych do udzia­łu w Mszy Świę­tej dzięk­czyn­nej za posłu­gę w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej Księ­dza Bisku­pa Grze­go­rza. Będzie Ona spra­wo­wa­na we wto­rek 24 paź­dzier­ni­ka o godz. 18.30 w bazy­li­ce mariac­kiej w Kra­ko­wie. Dzię­ku­jąc, będzie­my tak­że pro­sić, przez przy­czy­nę Mat­ki Bożej Wnie­bo­wzię­tej i świę­tych patro­nów kró­lew­skie­go Mia­sta Kra­ko­wa, o obfi­tość Bożych łask dla nowe­go Metro­po­li­ty Archi­die­ce­zji Łódzkiej.
Wszyst­kim z ser­ca bło­go­sła­wię – Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Krakowski.