0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu

3. Niedziela Adwentu

1. Trwa­my w prze­ży­wa­niu jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce odda­jąc Jej cześć przy Wiel­kim Ołta­rzu. Przy tej oka­zji zachę­ca­my wier­nych do skła­da­nia dowo­dów wdzięcz­no­ści i czci w posta­ci votum. Przed­mio­ty sta­no­wią­ce dla dar­czyń­ców szcze­gól­ną war­tość zosta­ną dołą­czo­ne do zbio­ru pre­cjo­zów już znaj­du­ją­cych się wokół obra­zu na wiecz­ną pamiąt­kę łask.

2. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00.

3. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑we wto­rek – przy współ­udzia­le Sióstr Ducha­czek, w koście­le św. Toma­sza będą odby­wać się reko­lek­cje dla osób bez­dom­nych połą­czo­ne z prze­ka­za­niem im naj­po­trzeb­niej­szych pro­duk­tów. Pra­gną­cy wes­przeć to dzie­ło mogą zło­żyć ofia­ry do skarbon;
‑w śro­dę – do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta PANAMA;
‑w czwar­tek – o godz. 9.00 Msza w int. spo­łecz­no­ści VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Kra­ko­wie, któ­rą odpra­wi bp Tade­usz Pieronek;
‑w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;

4.Cari­tas Pol­ska pro­wa­dzi dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciomŚwie­ce i opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz kalen­darz ścien­ny roz­pro­wa­dza­ją nasze sio­stry Sera­fit­ki w zakry­stii, a mło­dzież z gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościoła.