0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu

3. Niedziela Adwentu

1. W trwa­ją­cym Adwen­cie – codzien­nie w tygo­dniu o godz. 7.00 zapra­sza­my na Rora­ty – śpie­wa­ną Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią. W adwen­to­we sobo­ty o godz. 18.00 wraz z zespo­łem Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza­my na nie­szpo­ry chó­ral­ne, nato­miast dziś po Mszy świę­tej o godz. 18.30 będzie­my się modlić śpie­wem Aka­ty­stu ku czci Bogu­ro­dzi­cy, na któ­ry wraz ze Scho­lą Mariac­ką ser­decz­nie zapraszamy.

2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Łucji, dzie­wi­cy i męczennicy;
‑we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża, kapła­na i dok­to­ra Kościoła.

3. Gorą­co zachę­ca­my, aby swo­je prze­ży­wa­nie Adwen­tu połą­czyć z Sakra­men­tem Pojed­na­nia przed Świę­ta­mi, ale rów­nież pro­si­my, aby swo­jej Spo­wie­dzi Świę­tej – zwłasz­cza w związ­ku ze sta­nem pan­de­mii – nie odkła­dać na ostat­nią chwilę.

4. W zakry­stii moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce Cari­tas na stół wigi­lij­ny, a tak­że kalen­da­rze ze zdję­cia­mi odno­wio­ne­go ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza.

5. W pią­tek wszyst­kich potrze­bu­ją­cych zapra­sza­my na godz. 15:00 do naszej bazy­li­ki na wspól­ną Mszę świę­tą i spo­tka­nie opłat­ko­we. Zaś w sobo­tę o godz. 13:00 w koście­le Sióstr Ducha­czek przy ul. Szpi­tal­nej odbę­dzie się Msza Świę­ta dla Klu­bu Seniora.

 6. Dziś przy naszej bazy­li­ce pro­wa­dzi kwe­stę Fun­da­cja Alma Spei. Pro­si­my o zro­zu­mie­nie i wspar­cie tej jak­że waż­nej inicjatywy.