0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Adwentu Gaudete

3. Niedziela Adwentu Gaudete

 1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Łucji, dzie­wi­cy i męczennicy;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościo­ła; zapra­sza­my na mszę świę­tą rorat­nią z krót­kim kaza­niem od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00 (mszy świę­tej o godz. 7:30 w okre­sie adwen­tu nie będzie). Zachę­ca­my by na nad­cho­dzą­ce świę­ta przy­go­to­wać się rów­nież ducho­wo i nie odkła­dać spo­wie­dzi na ostat­nie dni, przy­po­mi­na­my, że z sakra­men­tu poku­ty w naszej bazy­li­ce moż­na sko­rzy­stać codzien­nie od rana do wieczora.

2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza­my na Aka­tyst ku czci Bogu­ro­dzi­cy. Modli­twę śpie­wem popro­wa­dzi Scho­la Mariacka.

3. Odpo­wia­da­jąc na apel ks. arcy­bi­sku­pa, zapra­sza­my w śro­dę 14.12 na godz. 11.00 na Mszę Świę­tą w inten­cji naszej Ojczyzny.

4. Chór HASŁO ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że uka­za­ła się pły­ta z kolę­da­mi – będzie ona pro­mo­wa­na na kon­cer­cie 27.12 o godz. 19.15 w naszej bazy­li­ce. Już teraz moż­na ją nabyć w naszej zakrystii.

5. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we ze sce­ną z ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

6. Dzi­siaj przed naszą bazy­li­ką kwe­stu­ją rodzi­ce małej, cięż­ko cho­rej Kla­ry, któ­rzy w ten spo­sób zbie­ra­ją pie­nią­dze na lecze­nie swo­jej córeczki.

grafika — Zwiastowanie, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior