0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkanocna

3. Niedziela Wielkanocna

1. Dzi­siaj zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 cele­bro­wa­ną przez arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, dla matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa. Roz­po­czy­na­my rów­nież kolej­ny Tydzień Biblij­ny oraz wspo­mi­na­my św. Sta­ni­sła­wa Kazimierczyka;

2. W ponie­dzia­łek – świę­to św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba. W tym dniu arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski otwo­rzy i poświę­ci nową pra­cow­nię kon­ser­wa­tor­ską miesz­czą­cą się przy pla­cu Mariac­kim 2.

3. W śro­dę – uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, głów­ne­go patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji kra­kow­skiej; w Kate­drze na Wawe­lu o godz. 9.00 świę­ce­nia dia­ko­na­tu, a w następ­ną nie­dzie­lę – pro­ce­sja ku czci św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka z Wawe­lu na Skałkę.

4. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki, na nabo­żeń­stwa majo­we o godz. 18.00.