0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkanocna

3. Niedziela Wielkanocna

1.  W roz­po­czy­na­ją­cym się mie­sią­cu maju zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa z lita­nią do Mat­ki Boskiej Lore­tań­skiej codzien­nie o godz. 18.00.
2.  Przez ostat­ni tydzień wspie­ra­li­śmy ofia­ra­mi do skar­bon ofia­ry kon­flik­tu w Syrii, szcze­gól­nie w Alep­po. Zebra­no kwo­tę 5.111 zł. Za wszel­kie ofia­ry dziękujemy.
3.  W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my obchodzić:
•  w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa, rzemieślnika.
•  we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Ata­na­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła. Na Msze św. o godz. 10.30 z udzie­le­niem sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych zapra­sza­my szcze­gól­nie cho­rych para­fii i Klub Senio­ra. Cele­brze będzie prze­wod­ni­czył ksiądz biskup Grze­gorz Ryś.
•  w śro­dę  – Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Msze świę­te będą odpra­wia­ne według porząd­ku niedzielnego.
W tym dniu będzie­my m. in. prze­ży­wa­li spo­tka­nie para­fian, Rady para­fial­nej,  pra­cow­ni­ków z księ­dzem bisku­pem Grze­go­rzem Rysiem w ramach trwa­ją­cej wizy­ta­cji naszej para­fii. W śro­dę na Mszę o godz. 13.00 zapra­sza­my pary mał­żeń­skie nie­za­leż­nie od sta­żu, aby mogły przy­jąć spe­cjal­ne bisku­pie bło­go­sła­wień­stwo, a na 18.30 zapra­sza­my szcze­gól­nie Matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa na Msze św., kaza­nie i bło­go­sła­wień­stwo bisku­pa Grzegorza.
•   w czwar­tek – świę­to św. Flo­ria­na, męczen­ni­ka, patro­na mia­sta Kra­ko­wa i odpust w para­fii na Kle­pa­rzu, a u nas m. in. spo­tka­nia wspól­not mariac­kich z bisku­pem Grze­go­rzem. Szcze­gó­ły pla­nu wizy­ta­cji w gablo­tach i na stro­nie internetowej.
•  w pią­tek pierw­szy mie­sią­ca wypa­da wspo­mnie­nie św. Sta­ni­sła­wa, zakon­ni­ka z kra­kow­skie­go Kazimierza.
•  na pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca przy­pa­da świę­to Świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jakuba.
•  w następ­ną nie­dzie­lę – modli­twy za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach i Msza św. o godz. 8.00.