0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkiego Postu

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygodniu:
• dziś — przy­pa­da świę­to św. Kazi­mie­rza, kró­le­wi­cza, patro­na archi­die­ce­zji; Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w pią­tek o 17.30 Dro­ga Krzyżowa;
• w ponie­dzia­łek – o godz. 16.15 uro­czy­sta Msza św. ku czci św. Kazi­mie­rza w koście­le przy ul. Reformackiej;

2. Przez ostat­ni tydzień ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy misyj­ne Dzie­ło Pomo­cy Ad Gen­tes – zło­żo­no 1.172zł. W cza­sie całe­go Wiel­kie­go Postu moż­na skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Caritas.

3. Wyra­ża­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla pana pro­fe­so­ra Janu­sza Fili­pia­ka za szczo­drą daro­wi­znę na cele kul­tu reli­gij­ne­go, otrzy­ma­ną przez Para­fię w lutym 2018 roku.

4. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w naszej Bazy­li­ce powsta­je nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji wie­ków muzycz­nej świet­no­ści Kościo­ła Mariac­kie­go. Cap­pel­la Maria­lis dzia­łać będzie dzię­ki fun­da­cji rodzi­ny Fronc – zna­nych kra­kow­skich restau­ra­to­rów. Pań­stwo Moni­ka i Rado­sław Fronc obej­mą swo­im mece­na­tem ten wła­śnie reak­ty­wo­wa­ny po 150 latach zespół muzyczny.

5. Od 18 do 22 mar­ca w Bazy­li­ce odby­wać się będą reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Popro­wa­dzi je o. dr Jan Stru­mi­łow­ski — mnich cyster­ski, dogma­tyk, wykła­dow­ca Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Kato­wi­cach-Panew­ni­kach. Prze­or i mistrz nowi­cja­tu w Archio­pac­twie Cyster­skim w Jędrze­jo­wie. Temat reko­lek­cji brzmi: O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie wołałeś”.