0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Wielkiego Postu

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
‑w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, prze­ży­wa­na tak­że jako Dzień Świę­to­ści Życia. Msze Świę­te w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. Wie­czor­ną Eucha­ry­stię, któ­ra będzie kolej­nym przy­stan­kiem Litur­gii Sta­cji odpra­wi ksiądz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski. O godz. 17.30 zapra­sza­my na ado­ra­cję – uwiel­bie­nie Boga za dar życia;
‑w czwar­tek – po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Już dobrze!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
‑w sobo­tę – spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go dzia­ła­ją­ce­go przy naszej para­fii. O godz. 14.30 Msza w koście­le Sióstr Pre­zen­tek, a o godz. 16.00 spo­tka­nie w sal­ce katechetycznej;

2. Przez ostat­ni tydzień ofia­ra­mi do skar­bon wspie­ra­li­śmy misyj­ne Dzie­ło Pomo­cy Ad Gen­tes – zło­żo­no 1.900 zł. W cza­sie całe­go Wiel­kie­go Postu moż­na skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Zachę­ca­my też do zaku­pu nowo­ści mariac­kich: „Bajek mariac­kich” w adap­ta­cji Ewy Czacz­kow­skiej oraz książ­ki reko­lek­cyj­nej ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka pt. „Kościół. Nie­ła­twa miłość”.

3. Zgro­ma­dze­nie Sióstr Augu­stia­nek z ul. Ska­łecz­nej zapra­sza do zapi­sów i na dni otwar­te do Publicz­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. św. Rity. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w Internecie.

4. Od 7 do 11 kwiet­nia w bazy­li­ce odby­wać się będą reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Popro­wa­dzi je Sta­ni­sław Nowak – domi­ni­ka­nin z lubel­skie­go klasz­to­ru, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki i reko­lek­cjo­ni­sta. Temat reko­lek­cji brzmi: Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta.