0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Zwykła

3. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dziś – wspo­mnie­nie św. Agnieszki;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Salezego;
• w czwar­tek – świę­to nawró­ce­nia św. Paw­ła. Msze Świę­te o godz. 6.00, 6.30, 7.00 i 7.30 w kapli­cy patro­na dnia w małej wie­ży mariac­kiej. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „W Dro­gę!”, pro­wa­dzo­na przez wsól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
• w pią­tek – wspo­mnie­nie św. bisku­pów Tymo­te­usza i Tytusa;

2. Dobie­ga koń­ca w para­fii Mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. W następ­ną nie­dzie­lę na Mszę o g. 10.00 zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian odwie­dza­nych pod­czas wizy­ty dusz­pa­ster­skiej. Dzię­ku­jąc za wspól­ne spo­tka­nia i modli­twę będzie­my się modlić o potrzeb­ne łaski.

3. Zachę­ca­my do naby­wa­nia w zakry­stii naj­now­szej publi­ka­cji poświę­co­nej bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Lesz­ka Maza­na pt. „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”, kalen­da­rza ścien­ne­go z wido­kiem na Wiel­ki Ołtarz oraz oko­licz­no­ścio­wych cegie­łek wspie­ra­ją­cych jego konserwację.

4. W ostat­nim cza­sie wspar­li­śmy naszy­mi ofia­ra­mi nastę­pu­ją­ce dzieła:
• Sto­wa­rzy­sze­nie „Leka­rze Nadziei” — 10.223 zł.
• Jezu­ic­kie Cen­trum Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­nej i Ducho­wej „MANRESA” — 1.000 zł.

Wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne – Bóg zapłać!