0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Zwykła

3. Niedziela Zwykła

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w spo­sób szcze­gól­ny kie­ru­je nasze spoj­rze­nie na Sło­wo Boże gło­szo­ne w cza­sie Eucha­ry­stii. Poczuj­my się zapro­sze­ni, aby tak­że w naszej oso­bi­stej modli­twie jak naj­czę­ściej kar­mić się sło­wa­mi Pisma świętego.

 2. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – świę­to nawró­ce­nia św. Paw­ła Apostoła;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie świę­tych bisku­pów Tymo­te­usza i Tytusa;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu, kapła­na i dok­to­ra Kościo­ła. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na wie­czor­ną Eucha­ry­stię, po któ­rej będzie ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że zakoń­czy­li­śmy pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy ołta­rzu dłu­ta Wita Stwo­sza, nato­miast nadal trwa­ją dzia­ła­nia porząd­ko­we: mon­taż figur i demon­taż rusz­to­wań. Ołtarz będzie moż­na podzi­wiać w całym bla­sku i oka­za­ło­ści na począt­ku lutego.

4. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.

5. Dziś w kościo­łach naszej Ojczy­zny będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta na rzecz ofiar trzę­sie­nia zie­mi w Chor­wa­cji. Swo­je ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do skar­bo­ny w bazylice.