0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła

30. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dzi­siaj — rocz­ni­cę poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o wszyst­kich dobro­dzie­jach żywych i umar­łych, kra­ko­wia­nach, gościach, któ­rzy się w niej modli­li i modlą;

• w ponie­dzia­łek – pogrzeb śp. Mar­ka Pacu­ły, w swo­im cza­sie dyrek­to­ra Piw­ni­cy Pod Bara­na­mi, o godz. 13.00;

• w śro­dę – uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych; Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym; w kapli­cy Maza­ra­kich wysta­wio­ne będą do ado­ra­cji reli­kwie Świę­tych gro­ma­dzo­ne przez wie­ki w Bazy­li­ce. Po Mszy św. o 18.30 1 i 2 listo­pa­da zapra­sza­my na pro­ce­sję żałob­ną z modli­twa­mi za zmar­łych. W tych dniach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny nawie­dza­jąc kościół lub cmen­tarz i speł­nia­jąc zwy­kłe warunki.

• w czwar­tek – wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych (Dzień Zadusz­ny); Msze św. od 6 do 8.00 co pół godzi­ny, a póź­niej 9, 10, 11 i 18.30.

• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boromeusza;

• w nie­dzie­lę — 5 listo­pa­da modli­twa wypo­min­ko­wa za zmar­łych o 11 i msza w ich intencji.

2. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych naszych Para­fian, kra­ko­wian oraz bli­skich, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we, moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić pod­czas Mszy Świę­tej, Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go i wypo­min­ków w listo­pa­dzie oraz w cią­gu całe­go roku.