0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
‑dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o wszyst­kich dobro­dzie­jach żywych i umar­łych, kra­ko­wia­nach, gościach, któ­rzy się w niej modli­li i modlą;
— w ponie­dzia­łek — o godz. 17.00 w naszej bazy­li­ce odbę­dzie się Eucha­ry­stia, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny doro­słym Sakra­ment Bierzmowania;
‑w śro­dę – świę­to św. Szy­mo­na i Judy Tadeusza;
-w czwar­tek – po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Bez tro­ski”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”. Wie­rzy­my i wyzna­je­my, że z nami jest Bóg, któ­ry chce wspól­nie z nami wszel­kie tro­ski nosić.
‑w przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Szcze­gól­nie pamię­taj­my o reli­gij­nym wymia­rze tych świąt, modli­twie Lita­nią do Wszyst­kich Świę­tych oraz modli­twie za dusze czyść­co­we.

2. Cią­gle, pomi­mo trud­nej sytu­acji epi­de­micz­nej, trwa­ją pra­ce nad naszy­mi orga­na­mi głów­ny­mi. Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że już nie­dłu­go do nasze­go kościo­ła dotrze nowy stół gry wyko­na­ny w pra­cow­ni organ­mi­strzow­skiej fir­my Rie­ger w Schwa­rzach w Austrii. Obec­nie trwa­ją nie­prze­rwa­nie pra­ce pozłot­ni­cze pro­spek­tu organowego.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych moż­na skła­dać w zakry­stii. Zapra­sza­my na modli­twy za bli­skich zmar­łych m.in. w każ­dą nie­dzie­lę o 11:00. Bar­dzo pro­si­my, aby w tym trud­nym cza­sie swo­je wizy­ty na cmen­ta­rzach roz­trop­nie roz­ło­żyć w cza­sie, zacho­wu­jąc prze­pi­sy i uni­ka­jąc więk­szych zgromadzeń.