0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła — Rocznica poświęcenia kościoła własnego

30. Niedziela Zwykła — Rocznica poświęcenia kościoła własnego

1. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
— dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o wszyst­kich dobro­dzie­jach żywych i umar­łych, kra­ko­wia­nach, gościach, któ­rzy się w niej modli­li i modlą;
— w ponie­dzia­łek – świę­to św. Szy­mo­na i Judy Tade­usza;
— we wto­rek – o godz. 11.00 modlić się z nami będą człon­ko­wie Sło­wac­kiej Rady Rad Rodzi­ców, prze­ży­wa­jąc kolej­ny Euro­pej­ski Dzień Rodzi­ców i Szkół;
— w czwar­tek – po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Jeśli tyl­ko chcesz”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE;
— w pią­tek – uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych; Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym. W jed­nej z kaplic wysta­wio­ne będą do ado­ra­cji reli­kwie świę­tych gro­ma­dzo­ne przez wie­ki w bazy­li­ce. 1 i 2 listo­pa­da, po Mszy św. o 18.30, zapra­sza­my na pro­ce­sję z modli­twa­mi za zmar­łych. W tych dniach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny nawie­dza­jąc kościół lub cmen­tarz i speł­nia­jąc zwy­kłe warunki;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych (Dzień Zadusz­ny); Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a póź­niej o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;
— w następ­ną nie­dzie­lę — modli­twa wypo­min­ko­wa za zmar­łych o godz. 11.00 i Msza w ich intencji;
— do koń­ca paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;

2. Para­fia Mariac­ka zapra­sza kra­ko­wian modlą­cych się w bazy­li­ce do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Biblii w cza­sie codzien­nych Litur­gii. Swo­ją goto­wość pro­si­my zgła­szać w zakry­stii. Dla pamię­ci moż­na przy wyj­ściu wziąć ulotkę.

3. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne do skar­bon w ubie­głym tygo­dniu. Zebra­na kwo­ta 1.460 zł zosta­nie prze­ka­za­na na cele misyj­ne.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych kra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić się przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w listopadzie.