0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

30. Niedziela Zwykła — rocznica poświęcenia kościoła własnego

30. Niedziela Zwykła — rocznica poświęcenia kościoła własnego

1. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
‑dzi­siaj – rocz­ni­cę poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o wszyst­kich dobro­dzie­jach żywych i umar­łych, kra­ko­wia­nach, gościach, któ­rzy się w niej modli­li i modlą. Prze­ży­wa­my też Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym;
‑we wto­rek – wspól­no­ta Pan AMA zapra­sza na wie­czor­ną Eucha­ry­stię o godz. 18.30, a po jej zakoń­cze­niu na kolej­ne spo­tka­nie formacyjne;
‑w czwar­tek – uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych; Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym; w jed­nej z kaplic wysta­wio­ne będą do ado­ra­cji reli­kwie świę­tych gro­ma­dzo­ne przez wie­ki w bazy­li­ce. 1 i 2 listo­pa­da, po Mszy św. o 18.30, zapra­sza­my na pro­ce­sję z modli­twa­mi za zmar­łych. W tych dniach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny nawie­dza­jąc kościół lub cmen­tarz i speł­nia­jąc zwy­kłe warunki;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych (Dzień Zadusz­ny); Msze św. od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a póź­niej o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;
‑w sobo­tę – o godz. 10.30 wypo­min­ki za Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, a po nich Msza św., któ­rą odpra­wi Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Marek Jędraszewski;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – modli­twa wypo­min­ko­wa za zmar­łych o godz. 11.00 i Msza w ich intencji;
‑do koń­ca paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;

2. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne do skar­bon w ubie­głym tygo­dniu. Zebra­na kwo­ta 1375 zł zosta­nie prze­ka­za­na na cele misyj­ne.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych kra­ko­wian moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych będzie­my modlić się przy głów­nym ołta­rzu co tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.00. Za wypo­mi­na­nych odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzielę mie­sią­ca, modli­my się pod­czas Koron­ki do Miło­sier­dzia Boże­go w 3. pią­tek mie­sią­ca oraz wypo­mi­nek w listopadzie.

4. Infor­mu­je­my, że do koń­ca paź­dzier­ni­ka z powo­du natę­że­nia prac kon­ser­wa­tor­skich wnę­trze naszej bazy­li­ki będzie cza­so­wo nie­do­stęp­ne dla ruchu tury­stycz­ne­go. Jed­nak porzą­dek codzien­nych mszy świę­tych dla wier­nych pozo­sta­je bez zmian. Spo­wiedź w dni powsze­dnie w godzi­nach od 12.00 do 18.00 prze­no­si­my z uwa­gi na nie­do­god­no­ści do kościo­ła św. Bar­ba­ry. Tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie i zapra­sza­my do zwie­dza­nia wież kościo­ła Mariac­kie­go: hej­na­li­cy i nowo otwar­tej dzwon­ni­cy.