0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

32. Niedziela Zwykła

32. Niedziela Zwykła

1. Obcho­dzi­my dzi­siaj naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. W tym roku nabie­ra ono szcze­gól­ne­go zna­cze­nia, gdyż dokład­nie 100 lat temu, nasza Ojczy­zna odzy­ska­ła nie­pod­le­głość po 123 lat nie­wo­li. Dzię­ku­je­my Bogu za dar wol­no­ści i pro­si­my byśmy potra­fi­li ten dar dobrze wyko­rzy­stać. Litur­gia wspo­mi­na dzi­siaj rów­nież św. Mar­ci­na z Tours.

2. W tygo­dniu będzie­my obchodzić:

-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Jozafata;
‑we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na, Pierw­szych męczen­ni­ków Polski;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Elż­bie­ty Węgierskiej;

3. W następ­ną nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić 2. Świa­to­wy dzień Ubo­gich. Z tej oka­zji ser­decz­nie zapra­sza­my do naszej bazy­li­ki na Mszę św. o godz. 13.00 pod prze­wod­nic­twem Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędraszewskiego.
Zapra­sza­my rów­nież na pozo­sta­łe wyda­rze­nia, przy­go­to­wa­nie przez orga­ni­za­to­rów dla wszyst­kich Archi­die­ce­zjan. Od 15 listo­pa­da w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­wać się będą reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne przez ks. Jac­ka Krze­mie­nia, kape­la­na Wspól­no­ty Chleb Życia. Cen­tral­nym punk­tem spo­tkań w cza­sie Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich będzie otwar­ty od 14 listo­pa­da Namiot Spo­tkań na Małym Ryn­ku w Kra­ko­wie. W namio­cie odbę­dzie się sze­reg ini­cja­tyw orga­ni­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje na co dzień poma­ga­ją­ce oso­bom ubo­gim i bez­dom­nym: warsz­ta­ty, świe­tli­ca, pora­dy, poka­zy fil­mo­we, wystę­py na sce­nie, meta­mor­fo­zy, pomoc medycz­na. Jako ducho­we zaple­cze akcji od 11 listo­pa­da w koście­le św. Bar­ba­ry w Kra­ko­wie będzie odby­wać się Modli­tew­ne Jery­cho, czy­li cało­do­bo­wa modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Przez cały tydzień może­my wes­przeć to wyda­rze­nie ofia­ra­mi skła­da­ny­mi do ozna­czo­nych skar­bon w naszej bazylice.

4. Rów­nież w nie­dzie­lę w koście­le św. Andrze­ja przy ul. Grodz­kiej o godz. 17.00 Msza w wigi­lię Uro­czy­sto­ści Jubi­le­uszu 750 — lecia śmier­ci bł. Salo­mei, któ­rą będzie cele­bro­wał abp Marek Jędraszewski.

5. W sobo­tę — w ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce zapra­sza­my na Mszę wie­czor­ną i nabo­żeń­stwo w kapli­cy Mat­ki Bożej Częstochowskiej.

6. W koń­czą­cym się roku jubi­le­uszo­wym Pięć­dzie­się­cio­le­cia Koro­na­cji Wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce zachę­ca­my wier­nych do skła­da­nia dowo­dów wdzięcz­no­ści i czci w posta­ci votum. Przed­mio­ty sta­no­wią­ce dla dar­czyń­ców szcze­gól­ną war­tość zosta­ną dołą­czo­ne do zbio­ru pre­cjo­zów już znaj­du­ją­cych się wokół obra­zu na wiecz­ną pamiąt­kę łask.