0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

31. Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będziemy:
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boro­me­usza;
— we wto­rek – o godz. 18.30 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;
— w śro­dę – o godz. 7.30 Msza św. w ramach spo­tka­nia dele­ga­tów Epi­sko­pa­tów Euro­py. Prze­wod­ni­czył będzie kard. Ange­lo Bagna­sco, arcy­bi­skup Genui. W tym dniu nie będzie Mszy nowen­no­wej o godz. 8.00;
— w czwar­tek – pod­czas Mszy św. o godz. 7.00 do wspól­nej modli­twy zapra­sza­ją uczest­ni­cy Sym­po­zjum Nauko­wo-Szko­le­nio­we­go pt. „Postę­py w aler­go­lo­gii i pneu­mo­no­lo­gii”;
— w sobo­tę – rocz­ni­ca poświę­ce­nia bazy­li­ki Late­rań­skiej. O godz. 18.30 zapra­sza­my na Mszę św. w int. prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan, któ­rą będzie cele­bro­wał abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­li­ta krakowski.

2. W odpo­wie­dzi na sło­wo księ­dza arcy­bi­sku­pa ser­decz­nie zapra­sza­my do krót­kiej modli­twy przed każ­dą Mszą św. o godz. 18.30 w kapli­cy Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odma­wia­jąc dzie­sią­tek Różań­ca oraz Lita­nię do św. Jana Paw­ła II będzie­my dzię­ko­wać Bogu za dar życia Karo­la Woj­ty­ły i pro­sić o jego wstawiennictwo.