0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

31. Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła

5 listo­pa­da 2023 r.

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w czwar­tek – świę­to Rocz­ni­ca Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościoła;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Mar­ci­na z Tours, bisku­pa, Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, zapra­sza­my do modli­twy za naszą Ojczy­znę. Msze św. w naszej bazy­li­ce o 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i wie­czor­na o godz. 18:30.

2. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych modli­my się przy głów­nym ołta­rzu w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. W ich inten­cji odpra­wia­my rów­nież mszę św. o godz. 11.15  w 1. nie­dzie­lę mie­sią­ca, jak i modli­my się w cza­sie wypo­mi­nek listo­pa­do­wych. 

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Nawrócenie św. Katarzyny przez pustelnika, fot. P. Gąsior